Negyedkor – A vidéken honos lupár-dolamin törzsek falvai, sánccal és cölöpfallal körbevett kezdetleges városai áldozatul esnek a terjeszkedő Crantai Birodalomnak, és vagy a Shahrud, vagy a Vindarna tartomány uralma alá tartoztak.

Ötödkor – Cranta bukása után a terület rövid ideig független volt, de jelentős államiság nem alakult ki, a törzsek, városállamok egymással háborúztak. Ekkor vált külön a lupár néptől a sabard törzs, mely rögtön agresszív hódításba kezdett szomszédai között.

Ötödkor – A hódító kyr seregek elérik a Quiron-tenger déli partvidékét is, és a mai Rowon környékét ellenállás nélkül csatolják Kyriához. Az egymással viszálykodó városállamok csekély harc után behódolnak, az ellenállókat a kyrek nyom nélkül elpusztítják. A sabardok fejet hajtanak, sőt, segítenek a kyreknek, jutalmul részben megtarthatják önállóságukat.

Ötödkor – Egy korábban elpusztított dolamin törzs kiváló fekvésű cölöperődjének helyén a kyr helyőrség tagjai erődöt építenek, melynek neve Rawaul lesz. Az erőd köré később házak, majd egész ki város épül ki.

Ötödkor – A sabard törzs – lassan nép – fiai Kyria hű alattvalói, a kyr istenek hívei, békés adófizetők, de a kyrek minden igyekezete ellenére megőrzik saját identitásukat, és ősi, lupár-dolamin nyelvük sem veszik ki teljesen. Néhány sabard nemes kyr hagyományok szerint nevelkedik a Birodalom nagyvárosainak valamelyikében, és hazatérve kyr csapatokat vezet, vagy kyr istenek papja lesz.

Ötödkor – Kyria bukásának idején a terület fosztogató barbárok, betörő déli és keleti törzsek, valamint egymás ellen forduló egykori kyr helytartók, nemesek és hadurak martaléka lesz. A sabardok fejedelme, levetve a kyr uralmat, IV. (Hatalmas) Drelan népével elfoglalja Rawaul erődvárosát, és uralma alá hajtja a környék földjeit. A város neve a sabard nép nyelvén Rawaln formára torzul.

Hatodkor, P.e. 2107 – Rawaln határai lassan, de terjeszkednek a környező dombságokon és a tengerpart felé, ám a város és népe nem állhat sokáig ellen a káoszkor viharainak. Egy a régi Kyria dicsőségéről álmodozó ryeki démon-hadúr elfoglalja a várost, és az elfogott fejedelem, II. Marken lelkét a démonoknak ajánlja. A ryeki uralom alig két évig tart, a sabardok megölik a démon-hadurat, és elűzik katonáit, ám démoni nyomai még évszázadokig kísértik a várost.

Hatodkor, P.e. 1876 – Egy bukott dawai mágus talál menedéket Rawaln falai között. Hamarosan uralma alá vonja a várost, és Tövisek Hercege néven fejedelemmé kiáltja ki magát. Életét ismeretlen orvgyilkosok oltják ki, testét bebalzsamozva a város alatti kriptákba temetik.

Hatodkor, P.e. 1465 – A Ryek és Dawa közt dúló egyre zabolátlanabb háború átterjed a Quiron-tenger déli partvidékére. Ryeki csapatok perzselik föl az eddig viszonylagos békében élő dawai kolóniákat, a dawaiak megszállják Rawaln erődjét és onnan vezetik hadműveleteiket.

Hatodkor, P.e. 1397 – Iszonyú mágikus vihar söpör végig a vidéken, melyet földrengések, tűzvészek és időtörések kísérnek – a tudósok szerint a dawai irreálmágusok borzalmas kísérletének kudarca okozta az anomáliákat. Rawaln nagy része elpusztul, a körülötte fekvő földek elmocsarasodnak. Egy misztikus isteni áldással kísért nő által vezetett sabard felkelés kisepri a dawaiakat a városból – a nő Áldott Bodella néven fejedelem lesz.

Hatodkor, P.e. 1360 – Áldott Bodella halála után ismét dawa-barát fejedelmek kormányozzák a várost, noha formálisan már teljesen függetlenek. A korábban elűzött dawai előkelőségek egy csoportja visszatér a városba, és magának követeli a Tövisek Hercegének hagyatékát, ám a kriptát üresen találják.

Hatodkor, P.e. 911 – Hat nagy hatalmú varázstudó érkezik Rawalnba, hogy a város alatti romokat és ősi titkokat kutassák – csak négyen térnek vissza a felszínre közülük, majd sietve távoznak. A hagyomány dorani varázslóknak tartja őket, akik a dawai irreálmágia titkait kutatták.

Hatodkor, P.e. 746 – Ryek utolsó erejével tör Dawa ellen a Quiron-tengertől északra és délre egyaránt. Noha Rawaln már jó hatszáz éve lerázta a dawai uralmat, a városban erős a dawai hagyomány és mindig is inkább Dawa felé húzott, így Rawaln fejedelme, III. (Démonölő) Caleg seregével felveszi a harcos Ryekkel. Caleg legyőz egy démon-hadurat, és hat éven keresztül tartja Rawaln falait. Dawa királya szövetségre lép Caleg fejedelemmel, és hűbéres hercegi rangot ajánl számára, amit Caleg elfogad.

Hatodkor, P.e. 705 – A végeérhetetlen háború végén mind Ryek, mind Dawa megroppan – előbbit belső lázadás tépi szét Shulurból kiindulva, utóbbit az erv népek függetlenedése dönti romba. Rawaln hercege, II. Loghar felmondja hűségesküjét Dawa felé, és kihasználva a hatalmi űrt, agresszív terjeszkedésbe kezd a környező földeken.

Hatodkor, P.e. 524 – Rawaln neve ekkor már Rowon. Hercege igyekszik barátsággal fordulni mind Shulur, mind az Erv Királyság felé, de azok erejéhez képest jelentéktelennek számít. A rowoni csapatok visszaszorulnak hagyományos területükre, innentől kezdődik Rowon és a sabard nép hanyatlása.

Hatodkor, P.sz. 179 – A hatalmát és területét megszilárdító Toron szövetséget ajánl Rowonnak, amit a herceg elutasít, és a dawa örökösének tartott Erigowwal és az Északi Hercegségekkel igyekszik barátságra lépni. Az erigowiak és ervek azonban, Doran tanácsaira hallgatva, elutasítják a dawai múltat, és ezzel együtt Rowont. Toron újfent felajánlott barátságát immár elfogadja Rowon, miután Toron biztosította róla, hogy sem a démonokkal paktáló ryeki, sem az őrült mágiát hordozó dawai utat nem kívánja követni.

Hetedkor, P.sz. 473 – Rowon ekkorra már inkább bábja, mint szövetségese Toronnak, és a shuluri köröket csak a város ősi titkai érdeklik. Egy toroni követek ellen elkövetett merénylet után a Császárság büntetőexpedíciót küld a város ellen, és hatalmas hadisarcot követel. Rowon szinte teljesen eltűnik Ynev politikai atlaszaiból, sem gazdasági, sem katonai ereje nincs már.

Hetedkor, P.sz. 691 – Keletről betörő barbár törzsek foglalják el Rowont, kifosztják a palotákat, és a népesség jelentős részét rabszolgasorba vetik. A következő évszázadok során minden erre járó katonai erő felprédálja a várost, Rowon többször leég, és a sabardok a kipusztulás szélére jutnak.

Hetedkor, P.sz. 1196 – Az Első Zászlóháború után Toron figyelme észak felé fordul, és jó időre lemond a Quiron-tenger déli partjának visszaszerzéséről. A sabardok nagy része elhagyja Rowon környékét, és visszasüllyednek fél-nomád paraszti sorba. A Vörös Hadurak ekkor már igyekeznének jó kapcsolatot ápolni Rowonnal, de elkéstek – az Északi Szövetség követei már csak romokat találnak.

Hetedkor, P.sz. 1378 – Toron és ügynökei többször megakadályozzák, hogy erv és tiadlani ügynökök segítségével a sabardok újra elfoglalják Rowont, és fejedelmük szövetségre lépjen az Északi Szövetséggel.

Hetedkor, P.sz. 1954 – Abasziszi csapatok foglalják el a környező vidékeket, és magát Rowont is, mely ekkorra, elvesztve külső városfalait, jelentéktelen kisvárossá zsugorodik, és már senki nem emlékszik a dicső múltra, a ryeki démonokra és a dawai urakra. A sabardok lassan visszaköltöznek Rowonba.

Hetedkor, P.sz. 2010 – Az aszisz örökösödési háború miatt a Rowont védő aszisz erőket visszavonják Abasziszba – ennek következtében előbb Dakh, majd Narvan hódítja meg, és a város a következő majd ezer év során kisebb-nagyobb partmenti hatalmak gyönge hűbérese.

Hetedkor, P.sz. 2855 – Az Északi Szövetség vezetői és titkos tanácsadóik úgy látják, hogy a Vörös Hadurak győzelmének egyik záloga Toron és szövetségesei bekerítése délről, valamint a Quiron-tenger déli partján a toroni hegemónia megtörése. Ezért titkos tervet dolgoznak ki, melynek célja egyes déli városok megerősítése és fellázítása, és a Sinemosi Ligától a Pentádig tartó partmenti, a Vörös Hadurakkal szövetséges terület létrehozása.

Hetedkor, P.sz. 2876 – Rowont egy toroni titkos ügynök vezetésével Pentád beli zsoldosok szállják meg, és igyekeznek megerősíteni uralmukat, hogy elejét vegyék az északiak terveinek. A város azonban hamarosan az akkor épp erv-barát Anterai Királyság vazallusa lesz.

Hetedkor, P.sz. 3312 – Sabard nemesi családok fognak össze, félretéve évszázados ellentéteiket, és egyesítve népüket fellázadnak Antera ellen. Bár kevesen vannak, a belső gondokkal küzdő Antera nem képes ellenállni, és Rowon ismét függetlenné válik, saját vezetői alatt, függetlenül minden külső behatástól. Uralkodócsaládjuk jelképéül a tövises rózsakoszorút választja, ami néhány északi kutatót arra sarkall, hogy összefüggésbe hozza őket az egykori dawai fejedelemmel, a Tövisek Hercegével, és az ő leszármazottaival.

Hetedkor, P.sz. 3351 – Toron és Rowon szövetségre lépnek – az új uralkodó és nemessége nem nézi jó szemmel, hogy a pyarr egyházzal együtt az Északi Szövetség politikája is beszivárog a városba, és tartanak attól, hogy Antera erv-barát királya visszatér seregeivel, ezért fordul Toronhoz. A város vallási élete vegyes, a köznép nagy része a pyarr istenek hitét vallja, a nemesség a régi kyr isteneket és sajátos, helyi félisteni lényeket imád. Felépül Rowon új Tharr-katedrálisa, melynek felszentelésekor a Császári Lélekőr kinevezi Rowon első rontásérsekét.

Hetedkor, P.sz. 3588 – Rowonban kerül elő az elveszettnek hitt Hatodik Fekete Lobogó, melynek birtoklásával a város hercege Fekete Hadúr lesz. Rowon korábban sosem látott virágzásnak indul, területe már ekkor is megközelíti korábbi fénykorát, ez után pedig elfoglalja a tengerparti területeket, ellenőrzése alá vonja a Narvanba tartó Fahéjutat, és már Anterát és a Pentádot fenyegeti. Toron kezd tartani korábbi „szövetségesének” hatalmi ambícióitól, de a shuluri belviszályok lekötik a császárság erejét.

Hetedkor, P.sz. 3597 – I. Zorkast herceg megalapítja a Rózsavértes lovagok rendjét, akik a hercegi család testőrségét és Rowon legelitebb harcosai adják, és akik tervei szerint a zsoldoscsapatok kapitányaiként fognak szolgálni. Ugyanezen évben elkészül Rowon első hadiflottájának zászlóshajója, a Tengeri Korbács.

Hetedkor, P.sz. 3641 – A misztikus tanokban elmélyedő, sokak szerint a valóság dolgaival keveset törődő I. Wareg herceg kijelenti, hogy családja a legendás Tövisek Hercegének leszármazottja, és mint ilyen, a Dawa-t eláruló ervek és a Ryekkel cimborálók ellensége. Toronban ekkor már működik az újra engedélyezett, de szigorúan ellenőrzött ryeki iskola, így a császári titkosszolgálat szinte ellenséges üzenetnek tekinti a herceg szavait, és Toron növeli flotta-jelenlétét Rowon közelében, készen arra, hogy szükség esetén megzabolázza engedetlen „barátját”.

Hetedkor, P.sz. 3685 – III. Zorkast herceg trónra lépése után elzárkózik Wareg herceg kijelentéseitől, és közli, Wareget félrevezették hatalomvágyó boszorkánymesterei, akik közül sokat – főleg aszisz származásúakat – kivégeztet. Zorkas toroni csapatokat hív Rowonba, és felveszi Tharr hitét.

Hetedkor, P.sz. 3689 – Bár Toronban megnyugszanak a kedélyek Rowon kapcsán, a szomszédos államok nem ennyire elégedettek, és lassan kezd formálódni egy Rowon-ellenes szövetség, melynek Antera mellett tagja a Sinemosi Liga, a Pentád egyes városai, Narvan és Keskellon – akik mögött legnagyobb részt az Északi Szövetség áll.

 

 

Hetedkor, P.sz. 3691 – A Rowon-ellenes szövetség által behívott délen kitagadott Dartonita lovagok veszik ostrom alá Rowont, és véres közelharcban elfoglalják. Zorkast herceg és udvartartása elmenekül, ám a Dartoniták hatalma a város fölött bizonytalan, az őket behívó környékbeli városállamok más-más jövőt szánnak Rowonnak, és a leigázott város népe sem fogadja szívesen új urait.

Hetedkor, P.sz. 3692 – Kitör a Tizennegyedik Zászlóháború, melyben III. Zorkast, mint Hatodik Fekete Hadúr hatalmas sereget gyűjt zsoldosokból, renegátokból, pentádi fegyveresekből és toroni szabadcsapatokból – ám ahelyett, hogy városa visszafoglalására indulna, a környező városokat sarcolja meg, és az így szerzett pénzből még nagyobb sereget gyűjt, majd a Sinemossa ellen indul. A Rowont uraló Dartoniták nem avatkoznak be a harcokba.

Hetedkor, P.sz. 3694 – A Dartoniták végül beavatkoznak a hadműveletekbe, szabadcsapataik a Vörös Lobogók alatt harcolnak, vezéreik a Vörös Hadurak tanácsain vesznek részt, és Rowont hadműveleti támaszponttá építik ki Abaszisz és Toron hátában, mely közvetlenül fenyegeti Alidaxot. Zorkast Herceg fia, Deanel áthajózik a Quiron-tengeren, hogy toroni segítséget kérjen Rowon felszabadítására, mert félő, hogy a Dartoniták beavatkozása veszélybe sodorja a Fekete Hadurak győzelmét. A császári kamara csapatokat állít ki Zorkast számára.

Hetedkor, P.sz. 3695 – A friss toroni erőkkel szövetkezve a Hatodik Fekete Hadúr és zsoldosserege visszafoglalja a várost, és kiűzi a Dartonitákat, de nem tudja erősen kézben tartani a várost. A Vinali síkságon zajló hatalmas csatában a Fekete és Vörös Hadurak között a Vörös Hadurak mellett álló Próféta megsebesül, a rowoni herceg, III. Zorkast elesik. A rowoni sereg leteszi a fegyvert, a csata után Rowon megnyitja kapuit, a város ismét a Dartoniták kezére kerül.

Kiemelkedő személyek:

 

Airun al Marem, a Próféta, Darton Kegyeltje, paplovag, a Dartonita Lovagrend nagymestere, Darton-hívő

Alex con Arvioni, délvidéki amund paplovag, Darton bajnoka, a Dartonita Lovagrend mestere, Darton-hívő

Alyr Arkhon, félelf dorani nekromanta, a Dartonita Lovagrend magisztere

Mogrel al Carvis, északiföldi világi lovag, a Dartonita Lovagrend kapitánya, a lovasság parancsnoka, Darton-hívő

Bátor Ogras, fehér ork bajnok, a Dartonita Lovagrend kapitánya, Darton-hívő

III. Zorkast od’Lantec, Rowon uralkodóhercege, a Hatodik Fekete Hadúr, Tharr-hívő

Deanel od’Lantec, Rowon örököse, a Rózsavértesek kapitánya, Morgana-hívő

Theodosziusz Olanar Nikosz, aszisz nemes, Zorkast herceg kémfőnöke, Abaszisz nagykirályának követe Rowonban, Antoh-hívő

Allina de Elonis, alidaxi boszorkány, Alidax királynőjének követe Rowonban, Morgana-hívő

Rolas Morwelon, rowoni boszorkánymester, csillagjós, viharhívó, Zorkast herceg tanácsadója

Iryan on Rewal, pietor Kobra ügynöknő, a toroni titkosszolgálat rowoni kapitánya, Tharr-hívő

Moran an-Daris, famor, a Rowonban állomásozó toroni csapatok parancsnoka, Toron császárának követe Rowonban, Sogron-hívő

Ernal vin Harida, famor tengerbáró, a Középkeleti Flotta karakkaparancsnoka, a Rowonban állomásozó toroni hajók parancsnoka, Tharr-hívő

Seawyn Cyderal, famor Tharr-főpap, a rowoni tartomány rontásérseke, Tharr-hívő

Oris Laveron, az „Aranyszemű”, narvani kereskedő, az Aranykönny rabja, a Kereskedők Ligájának feje, Noir-hívő

Caris en Tyren, anterai gróf, Antera királyának követe Rowonban, Selmovita

A Kék Árnyék, Embervadász, az Északi Szövetség ügynöke, az északi titkosszolgálat rowoni kapitánya

Aerol cwa Kiedon, Yan-Kar-i bárd, a Kereskedők Ligájának titkos tanácsadója, Alborne-hívő

Noomi Heldar, a „Véres Angyal”, sinemosi kalózhercegnő, az északi titkosszolgálat ügynöke

Sadrick con Alendae, dorani nekromanta, egy toroni felségterület bitorlója, a dorani mágustanács ügynöke

Ötödkor

.

LEAVE A REPLY