Rowoni Hercegség
Államforma: Örökletes monarchia (hercegség)

Uralkodó: III. Zorkast od’Lantec herceg, a Hatodik Fekete Hadúr

Címer: Kék pajzson arany szarufa, alatta három arany koronás farkasfej

Terület: Rowon városa és a környező falvak, hűbéres földek Narvan és Antera határáig északon, a tengerparton Tanuria hűbéres hercegsége és Darana városa, délen a Nament-sivatagig. Hegyes-dombos vidék, bő ásványkincsekkel, erős erdőségekkel és tágas szántókkal, a falvak és birtokok a mai napig az egykori törzsi határokat tartják.

Népesség és társadalom: Törzsi eredetű társadalmi rétegződés közrendű szabadokkal és harcos nemességgel, fejlett hűbériség, jelentős közrendű és nemesi fegyverforgató réteg, csekély kézműves polgárság, leigázott szomszédos törzsek és népek alávetése mezőgazdasági, bányászati és építési munkákra. A tehetős közrendűek nagy része saját birtokait és műhelyeit irányítja, de a munkát a leigázottak és a szegény közrendűek végzik. Az elmúlt nemzedékek során sok közrendű emelkedett nemesi rangra harci erényei miatt. A népesség nagy része sabard eredetű rowoni, számottevő a különálló külhoni (narvani, aszisz, pentádi, anterai) kevés a beolvadt bevándorló az erős családi-torzsi kötelékek miatt. Az elmúlt száz évben fokozatosan növekvő toroni bevándorlás, főként letelepedett katonák és kereskedők élnek Rowonban.

Politika: A sabard törzs és a rowoni nép többszöri hanyatlása majd egyesítése után a rowoniak harcias és büszke nép, akik nem rég rázták le Antera hatalmát annak gyengülése után. A Fekete Lobogó helyi nagyhatalommá teszi Rowont, a város élvezi Narvan, Tanuria és a Fahéjút adóját. Erős alapokon nyugvó, ám kissé bomladozó toroni szövetség, fokozódó terjeszkedési politika Antera és a Pentád rovására, közeledés Alidaxhoz, mely lépések a büszke nemesség által tüzelt, hatalomvágyó herceg vágyaiból származnak, hogy a Dél-Quironeia nagyhatalma legyen.

Nyelvek: Rowoni, köz-toroni, quirad, aszisz, arszún, erv, korg

Vallás: Északi selmovita többség törzsi behatásokkal, gyorsan növekvő számú és hatalmú Tharr-hívő, ősi hegyi Viharisten tisztelete. Az egyház irányítása teljesen a herceg kezében van, aki hagyományosan a Viharisten főpapja is – erről csak III. Zorkast mondott le, mikor felvette Tharr hitét.

Gazdaság: Hatalmas hercegi- és nemesi kézben lévő birtokok és bányák, közrendűek magánbirtokai és műhelyei, fő bevételi forrás a mezőgazdaság és bányászat, csekély de gazdag kézműves polgárság, jelentős kereskedelem Toronnal és a Pentáddal, hatalmas haszon a Fahéjút ellenőrzéséből és Narvan sarcából.

Pénznem: Ezüstből vert rowoni márka.

Hadsereg: Állandó hadsereg közrendűekből és nemesekből, jelentős zsoldosseregekkel kiegészítve a Fekete Lobogóra felesküdve, elit Rózsavértes lovagrend, toroni szövetséges csapatok.

Anterai Királyság
Államforma: Választott monarchia (királyság)

Uralkodó: Vilren de Brell király

Címer: Ezüst pajzson zöld dombon zöld olajfa

Terület: Gilean királyi székvárosa a hegyek között, Milea és Raxis kikötői a tengerparton, tágas mezőgazdasági vidékek délen a rowoni határig, keleten Alidaxig, nyugaton Tanuriáig és Narvanig. Alacsony dombok és meredek tengerparti hegyek közti völgyek, Gilean környékén cédruserdők.

Népesség és társadalom: Obaszk és lupár eredetű népek keveredéséből létrejött erősen földműves társadalom jelentős, de szinte teljesen jog nélküli jobbágysággal, és erős, de egymással és a királlyal viszálykodó, bonyolult hűbéri láncban álló, hajókat és kereskedelmi jogokat birtokló nemességgel. Jellemzőek a belső ellentétek, a közrendű réteg erős elnyomása, a királyt választó nemesi családok teljes politikai és gazdasági túlhatalma, a hűbéri rendből adódó decentralizáltság, valamint az északi városokban gyorsan gazdagodó és a nemesi hatalmat lerázni készülő kereskedő polgárság. A két kikötőben, Mileában és Raxisban akad néhány külhoni, főleg tiadlaniak, asziszok és sinemosiak.

Politika: A belső viszályok miatt Antera elvesztette befolyása Rowonra és a Dél-Quironeiára, majd folyamatos összetűzésekbe keveredett a Sinemosi Ligával. Hagyományosan az Északi Szövetség fegyvertársa és szövetségese, melynek feltörekvő hatalmát Toron és Abaszisz rossz szemmel nézte. Minden erejével függetlensége és egysége megőrzésén van az agresszív Rowonnal és az opportunista Sinemosi Ligával szemben, melyek összezárásra és a király mögé állásra kényszerítették a viszálykodó nemességet.

Nyelvek: Quirad (anterai dialektus), arszún, aszisz, rowoni, tiadlani, köz-toroni

Vallás: Kizárólagos északi selmovita irányzat, a nemesség és a király erős támogatásával, főként Dreina és Antoh hite erős. Az egyháznak saját birtokai és politikai jogai vannak.

Gazdaság: Jellemzően mezőgazdasági ország, a vagyon és gazdaság nagy része a királyválasztó családok kezében van hatalmas nemesi birtokokkal, kereskedelmi engedélyekkel, hajókkal és széles jobbágyi szolgálattal, de a nemesség egésze birtokos saját földdel vagy egy-két hajóval. A déli hegyekben cédruserdők és fakitermelés folyik, az északi városokban sebesen növekszik a szabad kereskedelem és a pénzügyileg önálló polgárság. A kereskedelem fő partnerei Tiadlan, Abaszisz, Narvan, Yankar és Alidax, valamint kisebb mértékben Toron és a Sinemosi Liga.

Pénznem: Anterai ezüstgulden.

Hadsereg: Szétszóródott királyi csapatok, erős, de csak saját urukhoz hű nemesi bandériumok, az egész királyságot bejáró zsoldoskompániák és szabadcsapatok, jól képzett és felfegyverzett Dreina-lovagok, gyenge királyi haditengerészet. Az északi kereskedővárosokban polgári milíciák és jól felszerelt fegyveres kereskedőhajók, a királyi székváros környékén a királyhoz hű nemesség hűbéri csapatai.

Narvani Hercegség
Államforma: Örökletes monarchia (hercegség)

Uralkodó: Evendil am Narvan herceg

Címer: Vágott pajzs, alsó mezőjében arany mezőben három fekete kapubástya, felső mezőjében kék mezőben két egymással szembeforduló arany bálvány és arany üstökös

Terület: Narvan városa és a környező földek és szigetek keleten Tanuriáig és Anteráig, nyugaton a Pentádig, délen Rowonig. A Narvan melletti dombok között kanyarogva halad el a legendás Fahéjút.

Népesség és társadalom: A lupár és dolamin törzsek nagyrészt elvegyültek a később érkező kyr hódítókkal, majd évszázadokkal később az itt új hazát és új híveket kereső messzi shadoniakkal. A narvani társadalom erősen rétegzett, hagyományőrző és merev, eredetüket Shadonig visszavezető nemességgel és erős Domvik-papsággal, valamint alacsonyabb rendű őslakos közrendűekkel. A nemesi családok között állandóak a véres leszámolások, rengeteget számít a vérvonal és az illem, ráadásul az óhazától való távolság miatt az itteniek még szabadosabbak. Rengeteg a bevándorló külhoni, sokan érkeznek Shadonból, de akadnak ervek, tiadlaniak és asziszok is.

Politika: Narvan alapvetően – vallásából és uralkodó elitjéből adódóan – semleges az északi politikai játszmákban, de inkább az Északi Szövetséggel szimpatizál, mint Toronnal. Saját szövetségi rendszere nincs, de erős és magabiztos kereskedelmi hálózatot működtet szerte a Dél-Quironeiában, és a narvaniak pénze legalább olyan jó szövetségkötési eszköz, mint a hadsereg.

Nyelvek: Shadoni (narvani dialektus), quirad (narvani dialektus), aszisz, köz-toroni, tiadlani, erv

Vallás: Elvileg kizárólagos Domvik-hit erős egyházzal és előjogokkal, gyakorlatilag számos selmovita szentélyt megtűr a herceg, és eldugva tilalmas istenekre is rá lehet akadni.

Gazdaság: A gazdaság alapja a kereskedelem és a fejlett kézművesség – csipke, bársony, festék, üveg, ékszer, papírnemű, szeszpárlat, szőrme és persze fűszer és fahéj indul hajón és a Fahéjúton szerte a Dél-Quironeiában. A várost nem tudja eltartani a csekély művelhető terület, amin ráadásul élelmiszer helyett főleg kereskedelmi cikkeket termelnek.

Pénznem: Narvani ezüst- és aranydénár.

Hadsereg: Erős, központi kézben tartott városi hadsereg és ütőképes flotta, Domvik-paplovagok és a világ minden tájáról érkezett szerencsevadászok.

Alidaxi Királyság
Államforma: Választott magiokratikus monarchia (királyság)

Uralkodó: Liliath, a Kristálykirálynő, az Ötödik Fekete Hadúr

Címer: Fekete pajzson ezüstkehely, a kehely fölött ezüst ötágú korona

Terület: Alidax városa és a környező területek délen benyúlva a hegyek közé, nyugaton Anteráig, keleten a Sinemosi Ligáig.

Népesség és társadalom: A város eredeti lupár lakossága teljesen elkeveredett a kyrekkel, majd mikor a város az északi boszorkányszekták központja és spirituális központja lett, a lakosság teljesen vegyessé vált a rengeteg betelepülőtől. Az uralkodó osztály ma a boszorkánynemesség, akik címüket (bárónő, grófnő, hercegnő) érdemeik és az udvari intrikák alapján kapják a királynőtől, hagyományos születési nemesség nincs Alidaxban. A közrendűek a boszorkányok kiszolgálását látják el, a földeket rabszolgák és fél-nomád törzsek művelik. A városon belül gyakoriak a villongások a különböző boszorkányszekták és vallások tagjai között, melynek áldozatai általában a bábként mozgatott férfiak, nem maguk a boszorkányok.

Politika: A város királynője, mint Fekete Hadúr, jelentős hatalom birtokosa, politikai hatalma elér az Északi Szövetségig és Toronig, és mivel Északfölde legtöbb boszorkánya elismeri főségét és lelki vezetését, így mindenhova elérhet a keze. Alidax régóta Toron szövetségese, biztonságát a környező államoktól a toroni hadiflotta biztosítja.

Nyelvek: Quirad (alidaxi dialektus), arszún, köz-toroni, kyr-toroni, rowoni, tiadlani

Vallás: Egymással vetélkedő és harcoló Orwella-, Morgana- és Noir-szekták, a közrendűek főként északi selmoviták vagy Tharr-hitűek.

Gazdaság: Alidaxnak nincs jelentős mezőgazdasága vagy nyersanyagtermelése, de a boszorkányok igényeinek kiszolgálására a városnak magas szintű a kézművessége, kiváló luxuscikkei (selyem, csipke, bíbor, metszett kövek, illatszer, fafaragás, kristály) felveszik a versenyt Narvannal, Ifinnel és Shulurral is. Fontos kereskedelmi kikötő, és a Fahéjút egyik legkeletibb pontja. Kereskedelmének fő partnere Toron, Abaszisz, Narvan, a Sinemosi Liga és Gro-Ugon.

Pénznem: Ezüstből vert alidaxi adax.

Hadsereg: Toroni hadiflotta és toroni helyőrség, zsoldoscsapatok és a város szabad férfiai számára kötelező szolgálat a királynő hadseregében, a Kristálypalotát a félelmetes Kristályőrség őrzi, királynői zsoldban álló fejvadászszekták és kalandozók, vallásos szekták, Orwellánus paplovagok

Yankar Szabad Város
Államforma: Plutokratikus köztársaság

Uralkodó: Tizenhármak Tanácsa

Címer: Vágott pajzs, alsó mezőjében vörös mezőben ezüst gálya, felső mezője vörössel és ezüsttel sakkozott

Terület: Yankar kikötővárosa és a környező szűk területek, a Pentád többi városa által határolva

Népesség és társadalom: Kyr száműzöttekből és helyi őslakókból álló vegyes és sokszorosan rétegzett társadalom, nincs valódi nemesség, a kyr családok kezében összpontosul a hatalom és a vagyon nagy része, ők adják a 101 tagú, vagyoni alapon összeálló városi tanács java részét, és főleg belőlül áll a Tizenhármak Tanácsa, de komoly hatalmuk van a dúsgazdag yankari patrícisoknak is. A törvények szerint kereskedelmi joga és hajója csak yankari patríciusnak lehet, száműzött kyrnek nem. Rengeteg a különféle bevándorló, asziszok, dzsadok, toroniak, rowoniak, ervek, pentádiak, sinemosiak, törpék és renegátok Északfölde minden részéről.

Politika: Yankar hivatalosan nem létezik, pontosabban nem lakik benne egyetlen kyr száműzött sem, így nincs hivatalos kapcsolata Toronnal, valójában azonban a Birodalom éberen figyeli az Ezüst Maszkok Városát, és nem engedi külön utakon járni. Yankar nem folyik bele a nagyhatalmak játszmáiba, a Pentádot azonban kétségtelenül uralja, és döntő szava van a Dél-Quironeia politikájában.

Nyelvek: Quirad (yankari dialektus), kyr-toroni, köz-toroni, aszisz, rowoni, dzsad, shadoni, erv, híl, arszún

Vallás: Amint a népesség, a vallás is vegyes, domináns a kyr-pantheon, főleg Tharr, de erős az északi selmovita egyház is, és számos tilalmas hit lel menedékre Yankarban.

Gazdaság: A Pentád egyetlen valódi kikötővárosaként Yankar az egész Pentád kereskedelmén hasznot húz. Jelentős a kézműipar, az ezüstművesség, a gyöngybefoglalás, a fűszerőrlés, a selyem-, illatszer-, prém- és ékszerkészítés, de a város a halon és tengeri javakon kívül élelmiszerből és alapvető cikkekből behozatalra szorul.

Pénznem: Yankari ezüsttallér.

Hadsereg: A hírhedt yaknari légió, a Yankaron, mely mindössze 441 katonából áll, de az egész Pentádban fenttartja a rendet és Yankar érdekeit, flottája pedig meg tudja védeni a várost a kalózoktól. A város közelében egy névtelen és hivatalosan nem létező öbölben hatalmas toroni flotta állomásozik.

Sinemosi Liga
Államforma: Oligarchikus katonai demokrácia (liga)

Uralkodó: Asrevaal Nordel főkapitány

Címer: Vörössel és kékkel háromszor vágott pajzson ezüst griff, mancsaiban kard és mérleg

Terület: Hesterdan erődvárosa és a környező szűk partmenti földsávok délen Alidaxig, keleten a barbárok törzsi szállásterületeiig, valamint a teljes Sinemosi-szigetvilág több száz apró és tucatnyi nagyobb szigetével.

Népesség és társadalom: Lupár-dolamin és arszún törzsek leszármazottai, egyes vélekedések szerint erős crantai jegyekkel és hagyományokkal, sokszínű, kevert népességgel, megtalálhatóak tiadlaniak, korgok, ervek, quironeiaiak és toroniak is. Kerskedő-iparos polgárság és halászatból, hajózásból élő alsó népréteg, arszún katonai-politikai elit, a hatalmi és katonai rangok nem válnak el egymástól, a hűbériség ismeretlen, minden szabad sinemosi elvben egyenlő, de a zárt elit nem engedi ki a kezéből a hatalmat.

Politika: Hagyományos területi viták Toronnal, Alidax-szal és Tiadlannal, rendszeres határmenti összetűzések a Császári Haditengerészettel és a barbár törzsekkel, közeli viszony az Északi Szövetséggel, a Sinemosi Liga hagyományosan a Vörös Hadurak szövetségese.

Nyelvek: Arszún, quirad, köz-toroni, tiadlani, korg, erv

Vallás: Északi selmovita többség, főként Antoh, Arel és Krad hite jelentős, gyenge korg törzsi behatás a keleti területeken, Tharr hite tilalmas, de néhány Sogron templom akad.

Gazdaság: Hesterdanban erős kézművesség és háziipar, a parti területeken halászat, rákászat, gyöngyhalászat, bíborpréselés és hínárkikészítés, sólepárlás és hajókészítés, mindenhol jellemző a kereskedelem és az államilag elismert csempészet, főként Toron rovására.

Pénznem: Ezüstből vert sinemosi sztratér.

Hadsereg: Kötelező katonai szolgálat minden sinemosinak, a főtisztek egyben tartományi- és szigetkormányzók, az állam feje egyben a teljes sinemosi sereg és flotta főkapitánya, jól felszerelt, erős haditengerészet, főkapitányi engedéllyel hajózó szabadkalózok.

Abasziszi Királyság
Államforma: Anarchikus örökletes monarchia (királyság)

Uralkodó: Hiere de Raszisz nagykirály, a Harmadik Fekete Hadúr

Címer: Hasított pajzs, bal oldalán kék alapon ezüst horgony és egymáson keresztezett ezüst dárdák, jobb oldalán kékkel és ezüsttel hétszer vágott

Terület: A Quiron-tengeri déli partvidékének nyugati széle, az egész Onpor-medence, nyugaton a Sellah-hegységig és Ediomad előhegyeiig, nyugaton Davares romjaiig és Caedon kikötővárosáig, a part mentén számos sziget és szigetcsoport. A vidék enyhe lejtése és bő folyó miatt tökéletesen alkalmas a mezőgazdaságra, a hegyek gyomra pedig értékes fémeket rejt – leghíresebb az abbit.

Népesség és társadalom: Lupár és dolamin törzsek és obaszk hódítók keveredéséből kialakult aszisz nép, némi kyr behatással, a tengerparton toroni, dél-quironi és sinemosi lakosság. Sokrétűen tagolt társadalom különféle szabadságjogokkal, széles körű nemesség, egymással vetlékedő és az országot szétziláló nemesi ligák, teljhatalmú, a királlyal szembe szállni képes hercegkapitányok. A közrendűek helyzete viszonylag rendezett és könnyű, de terheik igen változatosak helytől és a hadihelyzettől függően, a tengerparti városokban erős, de megosztott, főként külföldi eredetű polgárság.

Politika: Állandó beslő viszályok a nemesi ligák, a hercegkapitányok és a nagykirály között, polgárháborús állapotok, politikai széthúzás. Hagyományosan, mint Fekete Lobogó birtokosa Toron szövetségese a Zászlóháborúkban, de egyes hercegkapitányok a Vörös Hadurakat támogatják. Erős kapcsolat a tengermellék kisebb államaival és törzseivel, az aszisz politikai és kereskedelmi érdekek meghatározóak a kisebb államokban.

Nyelvek: Aszisz, köz-toroni, quirad, erv, pyarr

Vallás: Dominánsan északi selmovita, főként Antoh, Arel és Ellana kultusza jelentős, de rengeteg a Tharr-hívő, és a királyságnak összetett vallási törvényei vannak támogatott, tűrt és tiltott vallásokkal.

Gazdaság: Fejlett mezőgazdaság, állattartás, halászat és gabonatermesztés látja el a népességet és termel kivitelre, hatalmas bányák és fejtések, Yneven egyedülálló abbit-telérek, abbit-bányászat és abbit-acél készítés, hatalmas királyi vagyon az abbitból. Tengerparti kereskedelem, a nagyvárosokban polgári kézműipar, a fő partner Toron és Gro-Ugon, de számos abasziszi lerakat van a Dél-Quironeiában és Tiadlanban is.

Pénznem: Abasziszi ezüstdénár

Hadsereg: Saját bandérium és sereg minden nemesi ház kezében, a hercegkapitányok teljesen kezükben tartják a királyság haderejét, jól képzett nehézgyalogság, az elit osztagoknak abbit-fegyverzet, erős és hatalmas flotta, főként a tartományi katonai kormányzók, a hercegkapitányok kezében, a királyi hadsereg gyenge.

Tiadlani Hármas Királyság
Államforma: Hármas tagozású örökletes monarchia (királyság)

Uralkodó: II. Harwin király

Címer: Kék pajzson ezüst medve

Terület: Nyugatról a Dwyl Unió, délről Toron, keletről Gro-Ugon és északon Erigow közötti alföldi és dombvidéki terület, széles tengerpart, néhány sziget. A királyi székváros Elia,jellemzően vidékies terület a birtokosok kastélyaival.

Népesség és társadalom: Nagy részt tiadlani, kisebb részt erv népesség, fejlett, rendi jellegű társadalom, szabad földművesekkel és kereskedőkkel, erős polgársággal, szabad jogállású fegyverforgató réteggel, a katonai és pénzügyi arisztokrácia összeolvadóban a hagyományos nemességgel. Széles szabadságjogok és könnyű társadalmi felemelkedés, átmenet az erv és a rian-ate társadalom között.

Politika: Erős belső rend, háromosztatú hatalommal a korun (király, a duin (spirituális-mágikus vezető) és a dorcha (katonai vezető) között. Hagyományosan az Északi Hadurak szövetségese, a dorcha mindig Vörös Hadúr is, állandó határkonfliktusok Toronnal, betörések Gro-Ugon felől, ritka összetűzések a Dwyl Unióval. Lassú közeledés a Dél-Quironeia városállamaihoz és szigetbirtokaihoz.

Nyelvek: Tiadlani, erv, quirad, dwoon, niarei, köz-toroni, ork, arszún

Vallás: A pyarroni paktum betartásáig szinte teljes vallásszabadság, domináns az északi selmovita pyarr egyház, főként Arel, Antoh, Noir és Ellana tisztelete általános, maradványaiban törzsi jellegű szellemhit a rian-ate hagyományok alapján.

Gazdaság: Kiterjedt mezőgazdaság nagybirtokokon és kisbirtokokon egyaránt, jellemző paraszti magángazdálkodás, földbérlet, kismértékű bányászat, igen fejlett házi- és kézműipar, kereskedelem, luxuscikkek előállítása (fűszerek, festékek, lakk, ritka élelmiszerek, papír, tiadlani acélfegyverek, selyem), kiterjedt kereskedelem a Quiron-tenger partvidékén.

Pénznem: Tökéletesre csiszolt és fényezett tiadlani aranykorona.

Hadsereg: Általános hadkötelesség a területi alapon szervezett csapatokban, számos hivatásos fegyverforgató, a király és a dorcha által felügyelt harci- és kardiskolák, önkéntes szabadcsapatok, Slan-kolostorok, általános a hadtestek kiegészítése papokkal és mágiahasználókkal. Kicsi, de jól felszerelt flotta. A teljes hadigépezet feje a Vörös Hadúr dorcha.

Toroni Császárság

Államforma: Fél-örökletes monarchia (császárság)

Uralkodó: IX. Rounn császár, az Első Fekete Hadúr

Címer: Vörös alapon balra lépő ezüst birodalmi oroszlán mancsai között evezővel és lándzsával

Terület: A Quiron-tenger északi partvidékének nyugati fele északon a Dwyl Unió és Tiadlan határáig, és fennhatósági alapon gyakorlatilag a teljes Quiron-tenger, benne minden nagyobb szigettel, jellemzően hegyvidéki és dombsági terület, kevés síksággal, teraszos műveléssel. A legnagyobb város Shulur, a császár és a Lélekőr székvárosa, a császárság tartományokra oszlik a császár által kinevezett katonai-politikai kormányzókkal.

Népesség és társadalom: Alacsony létszámú tisztavérű kyr lakosság, a többség kevert vérű toroni ember, őseik crantaiak, lupár-dolaminok, kyrek és ervekl, sok a bevándorló a Dél-Quironeiából, főként asziszok. Crantai mintára teljes kasztrendszer alakult ki (elendor, famor, pietor, sedular, navor, obsor), mely átjárhatatlan és merev rendszerbe foglalja a toroni társadalmat. A jobbára tiszta vérű kyr nemesség hatalma a császári családtól függ, számottevő polgárság a kasztrendszer miatt nincs, az egyház uralma erős a társadalom és a politika fölött is. A jobbágyok és közrendűek (sedular és navor kasztúak) teljesen uraik hatalmában állnak, a katonai osztály (pietor) különálló rendet képez. A külhoniaknak csak a partmenti nagyvárosokban vannak zárt városnegyedeik, mindenhol máshol jogfosztottnak számítanak.

Politika: Nagyhatalmi politika egész Észak-Ynevre kiterjedő befolyással, hatalmas szövetségi rendszer a Fekete Lobogók és a quiron-tengeri hadihatalom alapján. Cél a kyr hatalom visszaállítása a dwoon, erv, tiadlani és más északi területek katonai meghódításával, a dél-quironeiai területek hűbéri alávetésével. Ennek fényében folyamatos ellenséges viszony az Északi Szövetséggel, a Vörös Hadurakkal, a Sinemosi Ligával és vallási alapon a selmovita egyházakkal. A belső politikát a császári család, a legnagyobb nemesi házak, a Tharr-egyház és az ősi kyr mágusokat rejtő Boszorkányerőd állandó hatalmi harca egyensúlyozza ki.

Nyelvek: Köz-toroni, kyr-toroni, aszisz, quirad

Vallás: Teljesen uralkodó Tharr-egyház, állami hatalommal, saját haderővel és összetett hierarchikus szervezettel, gyenge Sogron-egyház és frissen engedélyezett Morgana-egyház. Mindenhol elterjedt a hekkák (félisteni szellemlények) tisztelete. Minden más hit tilalmas.

Gazdaság: Erős mezőgazdaság, halászat, bányászat, hadiipar és háziipar, tartományi kézben lévő kézműipar. Kiterjedt rabszolgamunka az építkezéseken és bányákban. Császári vagy nemesi kézben lévő kereskedelem, tengeri szállítás, intézményesült csempészet, jelentős fekete- és szürkegazdasági tevékenységgel bíró klánok (legnagyobb a Kobrák).

Pénznem: Nyolcszögletű toroni aranydukát.

Hadsereg: Hatalmas és jól képzett hadsereg, császári és tartományi seregtestek, hangsúlyos nehézgyalogság, jelentéktelen nehézlovasság, politikai hatalommal is bíró hadvezetés, szabad harcosok egész társadalmi osztálya, független és függő fejvadászklánok (Vérnyelők, Árnylépők, Ikrek, stb.), szükség esetén besorozott parasztkatonák. Egész Észak-Ynev legnagyobb és legjobb hadiflottája, elit Vihargárda, specializált hajók, úszó sziget-erődök. Az északi határ mentén kiépült erődrendszer. Erős szövetségi rendszer a Fekete Hadurakkal (Abasziszl, Alidax, Rowon, Enoszuke, Kard Testvérek, keleti barbárok, Ediomad).

.

LEAVE A REPLY