Kiegészítő általános szabályok

1, Egy új képzettség kerül bevezetésre, az Asztronómia. Tudományos képzettség, nehézségi kategóriája III., gyenge követelménye a Számtan/mértan, illetve egyes esetekben a Térképészet, erős követelménye nincs, a hozzá rendelt Tulajdonságok az Intelligencia és Asztrál. Első szinten megkapja a Bárd 1. fokon, a Varázsló 2. fokon, a Noir-pap 1. fokon, a Morgena-pap 1. fokon. A 4. fokú Oktatás előnyeivel tanulhatja a Bárd, a Pap, a Varázsló, a Boszorkány, valamint a Boszorkánymester. A képzettség hatásai a következők.

1. fok – A kezdő csillagász még csak ismerkedik az égitestekkel, a kristályszférákkal és a Holdak, a Nap, valamint a nagyobb bolygók mozgásával. Már képes egyszerűbb csillagtérképeket olvasni, és megpróbálkozhat kiszámítani egy-egy holdfázis idejét vagy előre jelezni egy holdfogyatkozást, ám számításai még több napot tévedhetnek.
2. fok – A gyakorlott csillagász már rutinszerűen olvassa a csillagtérképeket, és gyakorlottan jelzi a Holdak mozgását és azok változásait, ám a Nap és a bolygók mozgásával még ő is napokat téved. Már jól ismeri a kristályszférák különböző rétegeiben lévő csillagképeket, a nevesebbek csillagainak külön nevét, és képes elkészíteni egyszerűbb csillagjóslatokat emberek életére.
3. fok – Ezen a szinten már nem csak a Holdak, a Nap és a nagyobb égitestek mozgását ismeri tökéletesen a csillagász, de a kisebb égitestekről, vándorcsillagokról, üstökösökről is tud előrejelzéseket készíteni, ám ezek még igen pontatlanok. Már nem csak olvassa, de rajzolja is a csillagtérképeket, megbízható csillagjóslatokat készít, és ha bír megfelelő szakmai segítséggel vagy képzettséggel, látcsöveket, távcsöveket és csillaglencséket készíthet.
4. fok – Az ilyen képzett csillagász már igazi mester, eszközei és látcsövei – ha maga tervezi meg őket – éles és távoli képet adnak, csillagtérképei még a hozzá nem értők számára is mondanivalóval bírnak, az emberek sorsára vonatkozó jóslatai pedig megejtően pontosak. A vándorló égitestek, kihunyó majd újra felfénylő csillagok és égi ködök sem ismeretlenek számára, ám azok viszonyairól még neki is csak részismereti vannak. Minden más tekintetben előrejelzései módfelett pontosak, még a ritka együttállások esetében sem téved egy-két napnál többet.
5. fok – A legendás hírű csillagász nem egyszerűen ismeri az éjszakai égbolt titkait, de annak múltjáról és jövőjéről is tud néhány dolgot, a kristályszférák szerkezete pedig világosan kezd kirajzolódni előtte. Csillagok születését, soha korábban nem látott együttállásokat jósolhat meg, és rég eltűnt égitestek nyomára bukkanhat. Jóslatai, eszközei és térképei egyaránt kisebb vagyonokat érnek, tapasztalatára koronás fők és egyetemek tartanak igényt.

2, A másoknak épített pszi-pajzsok, elveszítve közvetlen tudati kapcsolatokat alkotójukkal és annak akaratával lassan lebomlanak. Ennek sebessége függ a pajzsot építő személy pszi-iskolájától – a pyarroni iskola szerinti pszi-pajzsok 1 E/nap sebességgel gyengülnek, míg a kyr-pszivel építettek 1 E/hét, a godoni iskola alapján építettek pedig 1 E/hónap intenzitással bomlanak. A folyamat nem állítható meg, nem tartható fönn az eredeti erősség, még akkor sem, ha a pajzsot építő személy kapcsolatban áll a pajzzsal. A bomló pajzs bármikor újraépíthető.

3, A Dél-Quironeiában számos, egymástól eltérő, bár általában valamilyen rokonságban lévő nyelvet használnak – azonban a „közös” nyelv fogalma egy Ynev méretű kontinensen, az állandó politikai és vallási háborúkkal szaggatott társadalomban nem állja meg a helyét. Az új-godoni pyarroni nyelv, pontosabban annak a pyarroni folyóvidéken beszélt tiszta változata, a szövetségi pyarr, mint a selmovita pyarr vallás hordozó nyelve valóban fontos szerepet tölt be Ynev életében, de az északföldi hitterjesztés során minden szent iratot és misekönyvet lefordítottak ervre is, így a Sheraltól északra a selmovita vallás fő közvetítő nyelve az erv. A Dél-Quironeiában a következő nagyobb nyelveket beszélik:

Aszisz (obaszk nyelvcsalád ősi lupár-dolamin hatásokkal) – Fő elterjedési területe Abaszisz, Caedon, a Pentád és Narvan, de sokan beszélik Toronban, Tiadlanban és a Sinemosi Ligában is. Sok arszún jegyet viselő, dallamos, pergő, gyors, lágy hangokban és kemény mássalhangzókban egyaránt bővelkedő fontos kereskedelmi nyelv. Saját betűkészlete nincs, a pyarr alfabétumot használja, de ismert toroni betűkkel írt formája is.

Köz-toroni (új-kyr nyelvcsalád) – Fő elterjedési területe Toron (ahol hétköznapi köznyelv az archaikus kyr-toronival szemben), Erigow, Abaszisz, a Pentád és Alidax, de sokan beszélik szerte a Quiron-tenger mentén. Erősen strukturált, sok jelentésréteggel bíró, kemény, torokhangokkal és dallamos hangátkötésekkel beszélt nyelv. Saját betűkészlete a kyr alfabétum.

Rowoni (lupár-dolamin nyelvcsalád erős kyr hatásokkal) – Fő elterjedési területe Rowon és annak határvidéke, de beszélik Anterában, Narvanban és a Pentádban is. A sabard törzsek nyelvéből fejlődött ki kyr hatásokkal vegyülve, kemény, erőteljes, sokak szerint recsegő nyelv. Saját betűkészlete nincs, pyarr alfabétummal írják.

Quirad (új-kyr nyelvcsalád erős lupár-dolamin hatásokkal) – Fő elterjedési területe a Quiron-tenger déli partvidékén Rowon, Antera, Narvan, a Pentád, Alidax, Dakh, Garkan és a Sinemosi Liga, de megértik Abasziszban és Toronban is. Az egykori kyr tartományi nyelvből fejlődött ki az őslakók nyelvével vegyülve, a dawai-ryeki háborúk zűrzavara során vált külön a köz-toroni nyelvtől. Szerkezetében, jellegében és szókincsében is erősen emlékeztet a köz-toronira, de sok az erv, pyarr, aszisz és sinemosi jövevényszó benne. Saját betűkészlete nincs, hol kyr, hol pyarr jelekkel írják.

Arszún (arszún nyelvcsalád) – Fő elterjedési területe a Sinemosi Liga és a Sinemosi-öböl szigetvilága, Alidax, Dakh és Garkan, de beszélik Tiadlanban és Anterában is. Távoli rokona az obaszk aszisz nyelvnek, de rengeteg korg és kyr szó vegyült bele. Kemény, pattogós, rövid szavakkal beszélt nyelv. Saját betűkészlete nincs, pyarr alfabétummal írják, számos egyedi kiegészítő jellel.

Kyr-toroni (új-kyr nyelvcsalád) – Fő elterjedési területe Toron (kizárólag az előkelők beszélik), valamint Yankar. Máshol csak hihetetlenül szórványosan értik meg, mint diplomáciai és vallási nyelvet. Nagyon közel áll az ó-kyr nyelvhez, erősen strukturált, komplex, árnyalatokban gazdag, mély jelentésrétegekkel bíró, a köz-toroninál azonban lágyabb, kellemesebb hangzású nyelv. Saját betűkészlete az ősi kyr alfabétum.

Déli erv (erv nyelvcsalád erős pyarr és kyr hatásokkal) – Fő elterjedési területe Antera, Narvan, a Sinemosi Liga, Abaszisz és Tiadlan, de szinten mindenhol megértik, mint vallási és kereskedelmi közvetítő nyelvet. Erősen mássalhangzó-túlsúlyú, hosszú szavakból álló, kellemes hangzású, egyedi ritmusú nyelv, mely számos kyr, pyarr és aszisz szóval keveredett. Nagyjából megegyezik az északabbra beszélt hercegségi erv dialektusokkal (ereni, gianagi, haonwelli), a kyr hatású erigowival és a nyugati ervvel, de egyedi jellege miatt külön nyelv. Saját betűkészlete nincs, hol kyr, hol pyarr jelekkel írják – természetesen az Északi Szövetségben csak a pyarrt nézik jó szemmel.

Shadoni és gorviki (utó-godoni nyelvcsalád) – A két, egymással majdnem megegyező, más nyelvűek számára alig megkülönböztethető nyelvet szinte kizárólag Narvanban és a Pentádban beszélik, másutt csak elvétve értik meg – és ezek a nyelvek is eltérnek az őshazák nyelveitől. Dallamos, lendületes, sodró, lágy nyelv, erős ritmikával, időnként egy-egy kemény hangzóval. Saját betűkészlete a shadoni, mely mellékhangzóival és egyedi jeleivel a pyarr alfabétumhoz nagyon hasonló írás.

Tiadlani (shan nyelvcsalád erős erv hatásokkal) – Fő elterjedési területe Tiadlan, az Északi Hercegségek és a Sinemosi Liga, de előfordul a Dél-Quironeiában is, és mint a niarei nyelvek távoli rokonát, nagyon felületesen értik a Sárga Császárságban is. Rövid hangsorokból, a kemény és lágy hangok harmóniájából álló nyelv, melyben a hangsúlynak, hanglejtésnek nagyon fontos szerepe van. Saját betűkészlete nincs, döntően pyarr alfabétummal írják, de a niarei határ közelében előfordulnak képjeles írásai is.

Korg (korg nyelvcsalád) – Fő elterjedési területe a keleti barbárok törzsi szállásterülete, valamint kis mértékben a Sinemosi Liga, Rowon, Dakh és Garkan. Egyedi, torokhangokból, mély átkötésekből, rövid, erőteljes, nyers hangzású szavakból álló nyelv, mely egyes tudósok szerint az arszún és az erv távoli rokona, de jelentős hatást gyakoroltak rá a lupár-dolamin ősnyelvek. Saját betűkészlete a barbárok vésett rúnajelei, de létezik pyarr betűkkel írt változata is.

Híl (vanír nyelvcsalád) – Fő elterjedési területe a déli partvidéken a Pentád, máshol nem igen értik a törpék nyelvét. Mély, lassú, kimért, gördülő hatású nyelv, gyakoriak benne a torokhangok, a kemény mássalhangzók és a magánhangzók kettőzése. Saját betűkészlete a törpék rúnaírása.

Dzsad (jenn nyelvcsalád) – Fő elterjedési területe a Pentád, máshol csak igen-igen ritkán értik meg. Fürge, pergő, nagyon dallamos, számos lebegtetéssel, hangátkötéssel és magánhangzó-torlódással bíró nyelv. Saját betűkészlete a dzsad szalagírás.

Kiegészítő szabályok a mágia alkalmazáshoz

1, A Dorani Nagytanács és annak iskolái régi iratokban és szóban terjedő eskükben őrzik a Dawai Királyság szétesése utáni tapasztalatok számukra legfontosabbikát – okulva Dawa szörnyszülött hatalmából és elkerülhetetlen bukásából, Doran növendékei, varázslói és magiszterei számára, legyenek bármilyen magas rangúak, tilos Doran városán kívül világi hatalom, állami rang vagy cím, bírói vagy uralkodói pozíció birtoklása.

2, Egyes arkán mágiahasználóknak – boszorkányok, boszorkánymesterek és varázslók – van egy kiemelkedő szakterülete a mágia terén. Ezen területen belül ismerik a legjobban mágiájukat és annak hatásait, ezen belül folytatják fő kutatásaikat, és ezzel bánnak a legmagabiztosabban. Ezen szakterület gyakorlása, az ebben való elmélyedés idővel nyomot hagy rajtuk, ami fizikailag is megjelenik a tapasztalt, öreg, sokat varázsló mágiahasználóknál. Minden karakternek választania kell egyet közülük. A következő mágikus szakterületeket különböztetjük meg.

– Boszorkány – Szexuálmágia (Bájolások, Csókmágia és Ölelésmágia), Lélekmágia (Asztrális praktikák, Érzelemkioltó varázslatok, Mentális praktikák és Lélekvarázs), Átokmágia (Átkok és Jellemtorzitó átkok), Misztikus mágia (Álommágia és Misztikus képességek), Fizikai mágia (Tűzmágia, Anyagi mágia, Térmágia), Szimpatikus mágia (Gyertyamágia, Szimpatikus mágia, Viaszbábok mágiája)

– Boszorkánymester – Anyagi mágia (Méregmágia és Anyagmágia), Villámmágia, Természeti mágia, Rontásmágia (Rontások, Betegségmágia), Lélekmágia (Átkok, Asztrál- és Mentálmágia), Nekromancia, Tetoválások

– Varázsló – Elemi mágia, Természetes anyag mágiája, Asztrálmágia, Mentálmágia, Térmágia, Időmágia, Nekromancia és Démonológia, Rúnamágia

A bárdoknak és tűzvarázslóknak nincs ilyen szakterülete – rajtuk a mágiahasználata maga hagy idővel nyomot.

3, A varázslók, mivel a legformálisabb, legtisztább és legelemibb formájában használják a magas mágiát, épp úgy nyomot hagynak varázslataikkal, mint ahogy zónájukkal és rúnáikkal. Ezért egy másik varázsló vagy kellően képzett személy Magas Mágia képzettségpróbával a varázslat nyomainak, jellemzőinek, maradványainak alapján azonosíthatja a varázslat létrehozóját – természetesen csak egy jelleget ismer fel, azt már neki kell az ismert varázslókhoz kötnie.

4, A Hatalom Italának több verziója és receptje létezik – ezeket javarészt minden boszorkány és boszorkánymester ismeri, és a legtöbb csak alapanyagaiban különbözik, más-más recept ismert az erdős, a sztyeppés, a hegyi vagy épp a városias vidékeken. A Hatalom Itala minden formájában igen káros a fogyasztójára, erős függést okoz – minden elfogyasztott adag rendelkezik Függési pont értékkel, melyek összeadódnak a karakter minden korábban elfogyasztott Hatalom Italának Függési pontjával. Ha ezek a Függési pontok ilyen formán túllépik a karakter Akaraterő értékét, akkor a karakterben mind mélyebb és ellenállhatatlanabb függés alakul ki a Hatalom Itala, mint szer iránt. Ha a Függési pontok túllépik az Akaraterő pontok kétszeresét is, akkor a karakter már erősen függő, és nem hajlandó más módszerrel visszatölteni Mana-pontjait, mert csak a Hatalom Italában bízik. Ha a karakter egy hétig nem fogyaszt Hatalom Italát, Függési pontjai egyel csökkennek. A Hatalom Italának elkészítéséhez szükséges alapanyagokat Alkímia képzettség segítségével kell összeállítani, de nem szükséges próbát dobni, csak ha a körülmények különösen kedvezőek – az eredmény minden esetben tíz adag Hatalom Itala. Az alábbi listában található Hatalom Itala recepteket minden karakter ismeri (az Egészség-vesztés mögött az első szám a boszorkányra, a másik a boszorkánymesterre vonatkozik, a képzettség-követelmény az alapanyagok begyűjtésére vonatkozik):

    – Hatalom Itala (területenként változó alaprecept dombságok, erdők, hegyvidékek vagy sztyeppék növényeiből, ritkán rovarjaiból és puhatestűiből): Mp 1, elkészítés ideje 3 óra, Egészség-vesztés 3/4, Függési pont 1, szükséges képzettség Herbalizmus 2. fok/Vadonjárás 2. fok, nyersanyagok ára 1 arany

– Sárkánylehelet (Niarei eredetű recept, alapanyagai csak ritka Tiadlani, Niarei vagy Enoszukei mintára épített parkokban és kertekben elérhetőek): Mp 3, elkészítés ideje 4 óra, Egészség-vesztés 2/3, Függési pont 0, szükséges képzettség Herbalizmus 3. fok, nyersanyagok ára 2 arany

   – Utolsó remény (börtönpenészből, zuzmóból és rovarokból álló, főzés nélkül rágással elkészíthető massza): Mp 1, elkészítés ideje 5 óra, Egészség-vesztés 4/5, Függési pont 1, szükséges képzettség nincs, nyersanyagok ára 5 ezüst

– Boncmester reggelije (emberi zsigerekből főzött rothadásszagú, vöröses-zöldes keverék): Mp 1, elkészítés ideje 6 óra, Egészség-vesztés 3/4, Függési pont 1, szükséges képzettség Élettan 3. fok, nyersanyagai nem vásárolhatóak meg

– Repülőkenőcs (enyhén hallucinogén, sűrű, fehér kenőcs, ami a halántékra kenve hat 2k6 kör után): Mp 1, elkészítés ideje 3 óra, Egészség-vesztés 2/3, Függési pont 2, szükséges képzettség Herbalizmus 2. fok, nyersanyagok ára 1 arany

– Gyöngysor (fűszeres borból és mágikus gyöngyből álló kétkomponensű ital, ami csak a gyöngy borban való feloldása után hat, de a bor maga nem mágikus): Mp 2, elkészítés ideje 6 óra, Egészség-vesztés 3/4, Függési pont 2, szükséges képzettség Herbalizmus 2. fok, nyersanyagok ára 2 arany

   – Halál könnye (kizárólag mérgező alapanyagokból álló ritka, összefőzve nem mérgező ital, ami elfogyasztva 2k6 Fp vesztést okoz): Mp 2, elkészítés ideje 1 óra, Egészség-vesztés 1/2, Függési pont 1, szükséges képzettség Herbalizmus 3. fok és Méregkeverés 2. fok, nyersanyagok ára 1 arany

   – Antoh ajándéka (tengerparton vagy akár nyílt vízen is begyűjthető anyagokból álló, közkedvelt sós ízű, zöld ital): Mp 1, elkészítés ideje 3 óra, Egészség-vesztés 2/3, Függési pont 2, szükséges képzettség Herbalizmus 2. fok és Vadonjárás (tenger) 2. fok, nyersanyagok ára 1 arany

– Mézharmat (csak különféle mézekből és méhpempőből álló ital, melynek alapanyagai és maga az ital is évekig eláll): Mp 1, elkészítés ideje 3 óra, Egészség-vesztés 3/4, Függési pont 0, szükséges képzettség Szakma (méhészet) 3.fok, nyersanyagok ára 1 arany

– Kyrek emlékezete (a kyr istenek szent fáiból készült ital, mely fák megcsonkítását a kyr és toroni hagyomány halállal bünteti): Mp 1, elkészítés ideje 1 óra, Egészség-vesztés 2/3, Függési pont 0, szükséges képzettség Herbalizmus 3. fok és Vallásismeret (kyr) 1. fok, nyersanyagok ára 2 arany

– Gyöngytej (drágakőporokból és növényi tejekből készült tipikus városi recept, eredménye egy tejszerű, enyhén csillogó folyadék): Mp 2, elkészítés ideje 6 óra, Egészség-vesztés 3/4, Függési pont 1, szükséges képzettség Értékbecslés 2. fok és Herbalizmus 2. fok, nyersanyagok ára 2 arany

– Liliomfőzet (kristályporból és különféle liliomokból álló, tipikusan alidaxi recept, amit egyértelműen boszorkányoknak alkottak meg): Mp 1, elkészítés ideje 3 óra, Egészség-vesztés 2/4, Függési pont 1, szükséges képzettség Értékbecslés 1. fok és Herbalizmus 3. fok, nyersanyagok ára 1 arany

– Erychal vére (egy régi toroni boszorkánymester emlékére a készítő véréből és változatos füvekből álló vörös, híg folyadék, mely kifejezetten káros a női szervezetre): Mp 1, elkészítés ideje 3 óra, Egészség-vesztés 5/4, Függési pont 1, szükséges képzettség Herbalizmus 3. fok, nyersanyagok ára 1 arany

   – Holdkehely (ritka ital, ahol a mágikus energiát nem a készítő, hanem valamely Hold misztikus fénye szabadítja fel, ezért elkészítéséhez Asztronómia próbát kell tenni): Mp 0, elkészítés ideje 1 óra holdfénynél, Egészség-vesztés 3/4, Függési pont 0, szükséges képzettség Herbalizmus 3. fok, nyersanyagok ára 1 arany

– Tündérfű (illatos füvekből és mákonyokból készült hallucinogén keverék, amit pipából szívnak el, vagy füstölőben égetik): Mp 2, elkészítés ideje 3 óra, Egészség-vesztés 3/4, Függési pont 3, szükséges képzettség Herbalizmus 2. fok, nyersanyagok ára 5 ezüst

– A Hatalom Tüze (az Aschaoni Tűzmesterek által kifejlesztett, többé-kevésbé elterjedt recept, melynek eredménye egy forró, gőzölgő ital, melynek elfogyasztása 1k6 Fp veszteséget okoz, és birtoklása a Tűzmesterek tagjain kívül mindenkinek tilos): Mp 1, elkészítés ideje 3 óra, Egészség-vesztés -/3, Függési pont 1, szükséges képzettség Herbalizmus 3. fok, nyersanyagok ára 1 arany

Minden boszorkány és boszorkánymester karakter kezdő Függési pont értéke 1k6+3.

5, A boszorkánymesterek a Hatalom Italán kívül más módon is képesek mágikus potenciáljukat feltölteni. Mint az élő testben tárolt hatalomnak, a természet zabolátlanságának, a férfi princípiumnak és a nyers erőnek mágikus hordozói, a következő módszerek is feltöltik elméjüket Mana pontokkal.

– Nyers zsigerek és vér elfogyasztása – A boszorkánymesternek Akaraterő-próbát kell tennie (állati szervek esetén +2-es módosítóval, értelmes fajokból származó vér és zsigerek esetén módosító nélkül), hogy elfogyassza a nyers vért vagy zsigereket. Minden Ép-nyi vér vagy zsiger után a boszorkánymester 2 Mp-ot kap, ha a forrás állati volt, és 4 Mp-ot, ha emberből, vagy más értelmes fajból származott. A szerveknek és vérnek frissnek kell lenniük, nem lehetnek régebbiek öt óránál.

– Zabolátlan természeti elemek (vihar, villámlás, tengerár, stb.) során megfelelő tapasztalati mágián alapuló rítusok bemutatása – A természeti jelenségek megfeleltethetőek a boszorkánymesteri természeti mágia varázslatainak erősség és hatás szempontjából, ennek alapján legalább 10 E-s természeti erő szükséges a mágikus csatornák megnyitásához. Amennyiben a boszorkánymester a természeti erő hatásának 100 lábnyi közelében tartózkodik, úgy egy tíz perces rituáléval E-nként és Tapasztalati szintenként 1 Mana pontot képes kinyerni a zabolátlan erőkből. Ezen módszerhez naponta egyszer képes fordulni.

– Bizonyos bolygók és csillagképek ritka együttállásai során megfelelő tapasztalati mágián alapuló rítusok bemutatása – A különféle együttállások leggyakrabban hetente állnak elő, pontos meghatározásukhoz sikeres Tapasztalati Mágia és sikeres Asztronómia próba szükséges. Az együttállás során egy órányi hosszú szertartás során a boszorkánymester elméje teljesen feltöltődik Mana pontokkal.

6, A boszorkányok a Hatalom Italán kívül más módon is képesek mágikus potenciáljukat feltölteni. Mint a mítikus hatalmaknak, a női princípiumnak és a ciklikusságnak mágikus hordozói, a következő módszerek is feltöltik elméjüket Mana pontokkal.

– Holdfényben való megfürdés során megfelelő tapasztalati mágián alapuló rítusok bemutatása – A holdfény erőssége megfeleltethető a varázslói fénymágiának erősség szempontjából. Amennyiben a boszorkány teljesen meztelenül tiszta, közvetlen holdfényben tartózkodik, úgy egy tíz perces rituáléval E-nként és Tapasztalati szintenként 1 Mana pontot képes kinyerni a mítikus erőkből. Ezen módszerhez éjszakánként egyszer képes fordulni.

– Bizonyos holdfázisok és csillagképek ritka együttállásai során megfelelő tapasztalati mágián alapuló rítusok bemutatása – Az együttállások leggyakrabban hetente állnak elő, pontos meghatározásukhoz sikeres Tapasztalati Mágia és sikeres Asztronómia próba szükséges. Az együttállás során egy órányi hosszú szertartás során a boszorkány elméje teljesen feltöltődik Mana pontokkal.

7, A boszorkányok csak olyan lénnyé tudnak másokat átváltoztatni szexuálimágiájuk segítségével, mely lénynek ismerik a belső felépítését megfelelő szintű Állatismeret és/vagy Élettan képzettség birtokában.

8, A szexuálmágia minden formája, ha sikeresen megfogan, mágikus szimpatikus kapcsolatot hoz létre a boszorkány és az alany között, mely társszimpátiának minősül. Ezt a kapcsolatot, akárcsak a démoni befolyásoltságot és a fekete mágia nyomát, a felkent papok megérzik saját templomaikban.

9, A felhasadó manahálón keresztül átáramló nyers, zabolátlan mágikus energia azonnal elkezdi felemészteni és anyagi kötöttségeitől megfosztva tiszta manává alakítani az Elsődleges Anyagi Sík minden fizikai testtel bíró részét amivel kapcsolatba kerül – ezt nevezi a mágikus tudomány manatűznek, mely sápadt kék-lilás lángnyelvre emlékeztető, valójában nyers manává alakuló eloszló anyagból álló formációkat hoz létre. Amennyiben egy hozzáértő mágiahasználó, bizonyos természetfölötti körülmények vagy a felemészthető anyag hiánya nem állítja meg, úgy hatalmas pusztítást visz véghez, mielőtt a felhalmozott mágikus erő nem tudja tovább fenntartani magát, és az egész manatűz egyetlen pillanat alatt összeroskadva kihuny. A manatűz a helyi manaháló erősségétől függő károkat okoz – tárgyak esetében körönként 1-10 STP-t emészt föl, az élőlényeknek pedig körönként 1d6-5d6 Sp sebzést okoz. A mágiával telített, mágiát megkötött anyagok még nagyobb kárt szenvednek el – ahogy a nyers mana kiszakad belőlük, a fenti sebzés kétszeresét szenvedik el. A mágikus aura varázsjellel bíró tárgyak, a mágikus védőkörök, az Ereklyék, felszentelt helyek, Szent Szimbólumok, ómágiával átitatott tárgyak és élőlények ellenállnak a manatűz hatásainak. A manatűz akkor roskad össze önnön erejétől, ha ötször annyi pont sebzést okozott, amennyi a helyi Manaháló terhelhetősége.

10, A mágikus koncentráció megőrzésére Akaraterő-próbát kell dobni kell minden olyan esetben, mikor a mágiahasználó nem tud kellően összpontosítani, vagy különlegesen nagy erejű mágikus hatást akar életre hívni. Az alábbi példák lehetséges eseteket mutatnak be, a hozzájuk rendelt Akaraterő-módosítóval:

– zavaró körülmények vagy stressz alatt varázsol (lovaglás közben 0, iszonyú hőségben 0, úszás közben -1, fenyegetett helyzetben -1, menekülés közben -2, erős lelki nyomás alatt -2)
– harc közben varázsol (védekezés közben 0, harc közben -1, túlerő elleni harc közben -2)
– testi, lelki vagy szellemi kár hatása alatt varázsol (sérülten 0-2, érzelmi megrázkódtatás után 0-2, idegesen 0-2, betegség vagy méreg hatása alatt 0-2, tudatmódosító szer hatása alatt 0-2)
– mágikus párbajt vív (rituális párbaj 0, vadpárbaj -1, élet-halál párbaj -2, ismeretlen mágikus erő ellen -1)
– mágikus anomáliák közepette varázsol (manakitörések 0-2, hatalomszavak -2, vadmágia 0-2, mágikus viharok 0-2)
– nagy mágikus erőket mozgósít (20+ Mp 0, 40+ Mp -1, 60+ Mp -2, 80+ Mp -3)
– varázsszavak vagy mágikus mozdulatok nélkül varázsol (varázsszavak nélkül -1, mozdulatok nélkül -1)
– mágikus kifáradás időtartama alatt varázsol (-1)
– nagy összpontosítást igénylő varázslatot hajt végre (idéző és teremtő mágiák -1, ismétlődő mágia -1, ismeretlen mágikus formula -2)

A negatív módosítók összeadódnak – ha egy mágiahasználó egy csapat bandita elől menekül vágtázó lován, akik korábban már megsebesítették, akkor Akaraterő próbájára összesen -3 levonást kap (lovaglás 0, menekülés -2, sebesülés -1). Ha nem akarja elengedni a kantárt, nehogy lova lelassuljon, és ezért mozdulatok nélkül akar varázsolni, már -4-re nő a levonása.

Mágikus koncentrációra vonatkozó Akaraterő-próbát csak különleges, szokatlan, nem hétköznapi helyzetekben kell tenni – a laboratórium vagy könyvtár nyugalmában, elegendő időt rászánva csak a nagy mágikus erők megzabolázása és a különleges összpontosítás lehet nehézség.

A negatív módosítók ellensúlyozására és az Akaraterő-próba sikerének biztosítására a mágiahasználóknak a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

– az adott mágiaformához rendelt képzettség 4. foka (+1) (a megfelelő képzettség megállapítása, ha erről az ÚTK nem rendelkezik, a Kalandmester feladata)
– az adott mágiaformához rendelt képzettség 5. foka (+2) (a megfelelő képzettség megállapítása, ha erről az ÚTK nem rendelkezik, a Kalandmester feladata)
– szakterületének megfelelő mágia (+1)
– megfelelő anyagi komponensek használata (+1-+3)
– a varázslási idő megkétszerezése (+1)

Amennyiben a mágiahasználó sikeresen megdobja az Akaraterő-próbáját, úgy a körülmények ellenére is sikeresen létrehozta a varázslatot minden mellékhatás és hátrány nélkül. Ha azonban az Akaraterő-próba sikertelen, akkor nem volt képes megfelelően kordában tartani a mágikus energiákat. A mágiahasználó ekkor d100-at dob, az eredményhez +5 pontot ad minden pont után, amivel az Akaraterő-próbát elvétette, majd az eredményt összeveti a kasztjához tartozó táblázattal.

Boszorkány
01-30 – A varázslat ártalmatlanul eloszlik, a befektetett Mp elveszik
31-50 – A varázslat kitör a boszorkány uralma alól, és véletlen célpontra hat – akár magára a boszorkányra
51-70 – A varázslatba fektetett Mp rendezetlenül elszabadul, és manakitörést hoz létre – minden 10 Mp után 1k6 pont sebzést okozva.
71-90 – A boszorkány lelkében végbemenő mágikus anomália miatt érzelmi világa torzul – labilis, paranoiás vagy mániás lesz
91-100 – A boszorkány lelkében tomboló mágikus vihar miatt érzelmi világa erősen megtörik – hirtelen hangulatváltozások uralkodnak el rajta, érzelmileg függővé vagy hisztériássá válik
101+ – A varázslat ereje feltépi a manahálót, és az átáramló nyers mágikus energia manatüzet hoz létre

Boszorkánymester
01-30 – A varázslat ártalmatlanul eloszlik, a befektetett Mp elveszik
31-50 – A varázslat kitör a boszorkánymester uralma alól, és véletlen célpontra hat – akár magára a boszorkánymesterre
51-70 – A varázslatba fektetett Mp rendezetlenül elszabadul, és manakitörést hoz létre – minden 10 Mp után 1k6 pont sebzést okozva.
71-90 – A boszorkánymester testén átfutó mágikus hullámok miatt fizikai megjelenése torzul – megváltozik a kinézete, hangja, hajszíne vagy arckifejezése
91-100 – A boszorkánymester testében tomboló mágikus vihar miatt súlyos károkat szenved – belső szervi rendellenességei lesznek vagy természetellenes torzulások jelennek meg rajta
101+ – A varázslat ereje feltépi a manahálót, és az átáramló nyers mágikus energia manatüzet hoz létre

Bárd
01-30 – A varázslat ártalmatlanul eloszlik, a befektetett Mp elveszik
31-50 – A varázslat kitör a bárd uralma alól, és véletlen célpontra hat – akár magára a bárdra
51-70 – A varázslatba fektetett Mp rendezetlenül elszabadul, és manakitörést hoz létre – minden 10 Mp után 1k6 pont sebzést okozva.
71-90 – A bárd elméjében végbemenő mágikus anomália miatt valóságérzékelése torzul – halucinációk gyötrik, látomásai vagy rémálmai támadnak
91-100 – A bárd elméjében tomboló mágikus vihar miatt a valósággal való kapcsolata erősen megtörik – skizofrénia tör ki rajta, nem tudja megkülönböztetni a valóst a valótlantól
101+ – A varázslat ereje feltépi a manahálót, és az átáramló nyers mágikus energia manatüzet hoz létre

Tűzvarázsló
01-30 – A varázslat ártalmatlanul eloszlik, a befektetett Mp elveszik
31-50 – A varázslat kitör a tűzvarázsló uralma alól, és véletlen célpontra hat – akár magára a tűzvarázslóra
51-70 – A varázslatba fektetett Mp rendezetlenül elszabadul, és manakitörést hoz létre – minden 10 Mp után 1k6 pont sebzést okozva.
71-90 – A tűzvarázsló lelkén és testén átfutó mágikus hullámok miatt kapcsolata az Elsődleges Anyagi Síkkal meggyengül – tűz-jegyek jelennek meg rajta, látomásai támadnak az Őstűz Síkjáról, vagy érzelmileg ingataggá válik
91-100 – A tűzvarázsló lelkében és testében tomboló mágikus vihar miatt megtörik az őt az Elsődleges Anyagi Síkhoz kötő erő – súlyos tűz-jegyek törnek ki rajta, kényszerképzetekben szenved, vagy érzelmi világa szélsőségessé válik
101+ – A varázslat ereje feltépi a manahálót, és az átáramló nyers mágikus energia manatüzet hoz létre

Varázsló
01-30 – A varázslat ártalmatlanul eloszlik, a befektetett Mp elveszik
31-50 – A varázslat kitör a varázsló uralma alól, és véletlen célpontra hat – akár magára a varázslóra
51-70 – A varázslatba fektetett Mp rendezetlenül elszabadul, és manakitörést hoz létre – minden 10 Mp után 1k6 pont sebzést okozva.
71-90 – A varázsló elméjében végbemenő mágikus anomália miatt józansága torzul – mániás, paranoiás vagy kisebbrendűségi komplexusos lesz
91-100 – A varázsló elméjében tomboló mágikus vihar miatt mentális épsége megtörik – skizofréni, megalománia vagy súlyos emlékvesztés tör ki rajta
101+ – A varázslat ereje feltépi a manahálót, és az átáramló nyers mágikus energia manatüzet hoz létre

.

LEAVE A REPLY